Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Psychologiepraktijk Hiwat

 

Behandeling bij Psychologiepraktijk Hiwat vindt plaats onder de volgende algemene voorwaarden:

 

Samenwerken vanuit respect

Psychologenpraktijk Hiwat werkt met een open vizier samen met de cliënten. Uw culturele achtergrond, levensovertuiging, religie, normen, waarden en keuzes worden gerespecteerd. De behandelaar stelt zich gelijkwaardig op en sluit aan bij de wensen en grenzen van de cliënten. Andersom wordt dat ook verwacht van de cliënt.

Bereikbaarheid

U kunt een e-mail sturen naar info@praktijkhiwat.nl of bellen naar telefoonnummer 0628118060. Als de behandelaar u niet persoonlijk te woord kan staan, kunt u een bericht achterlaten op de voicemail. Graag met uw telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Psychologiepraktijk Hiwat is gevestigd aan de Westersingel 44 in het centrum van Rotterdam. Voor de deur geldt betaald parkeren.

Afspraak afzeggen

Als u verhinderd bent en uw afspraak wilt afzeggen of wijzigen, dan kunt u dat per mail of telefonisch doen. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Wanneer u uw afspraak op tijd afzegt of wijzigt, tot uiterlijk 24 uur van tevoren,  worden er geen kosten in rekening gebracht.

Als u een afspraak binnen 24 uur voor de sessie annuleert, wordt € 50,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ook als u een afspraak niet nakomt zonder tegenbericht/afmelding, wordt € 50,- in rekening gebracht.

Afspraakduur

Een intakegesprek duurt 45-60 minuten. Een behandelsessie duurt 45 minuten. Een therapie-uur bestaat uit 45 minuten face-to-face gesprekstijd en 15 minuten is bedoeld voor voorbereiding, verslaglegging, etc.

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. De betreffende informatie is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Hier vindt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Ook Psychologiepraktijk Hiwat heeft een kwaliteitsstatuut (zie de website www.praktijkhiwat.nl).

Privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan psychologen zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Psychologiepraktijk Hiwat werkt volgens de wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op de uitoefening van psychologische hulpverlening. Volgens de AVG is de praktijk verplicht om een privacy statement op de website te plaatsen dan wel beschikbaar te hebben in de praktijk. Dat betekent onder andere dat nooit zonder schriftelijke toestemming informatie aan derden wordt gegeven over de cliënt. Hieronder worden de belangrijkste punten toegelicht.

De behandelrelatie

De behandelaar is verplicht het werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen. Er is alleen sprake van een strikt beroepsmatig contact.

Het behandelplan

De behandelaar gaat met u in overleg over het doel van behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. Ook zal met u een inschatting gemaakt worden van de mogelijke duur van de behandeling. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De doelen en verdere afspraken met betrekking tot het behandeltraject worden opgenomen in de behandelovereenkomst / het behandelplan. Door de overeenkomst te tekenen geeft u aan dat u akkoord gaat met het behandelplan en dat u kennis heeft genomen van de praktijkregels en de WGBO. Het verdere verloop van de behandeling zal met u besproken blijven worden gedurende het behandeltraject.

Huisarts/Verwijzer

De verwijzende huisarts krijgt aan het begin en aan het einde van de behandeling schriftelijk bericht over de behandeling. Hierin staat een korte beschrijving van de behandeling en de behaalde resultaten. Als u dat liever niet wilt, dan kunt u dit tijdens het intakegesprek aangeven.

Dossier/informatie-uitwisseling/rechten

In Psychologiepraktijk Hiwat worden uw gegevens vast gelegd in het digitale, beveiligde dossier. In het privacy statement is aangegeven welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarom. Hoofddoel is natuurlijk dat er zo goed mogelijk hulp wordt geboden. Psychologiepraktijk Hiwat houdt zich aan de wet- en regelgeving. Hierin staat onder meer dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met uw gegevens en dat deze niet zomaar gedeeld worden met anderen.

Hoofdregel bij het delen van inhoudelijke informatie uit uw dossier, is dat dit niet zonder uw toestemming gebeurt en dat de gedeelde informatie wordt beperkt tot wat nodig is. Op basis van wettelijke voorschriften of in noodsituaties kan van deze regel afgeweken worden, bijvoorbeeld als u of mensen uit uw omgeving in gevaar zouden komen. Als een dergelijk situatie zich voordoet, wordt u eerst op de hoogte gesteld.

Psychologiepraktijk Hiwat is wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan (zoals naam, adres, woonplaats, BSN). In de gespecialiseerde ggz is dat ook uw diagnose. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op declaraties in de generalistische basis-ggz hoeft de behandeldiagnose niet vermeld te worden. Wilt u liever helemaal niet dat de zorgverzekeraar inzage krijgt in privacygevoelige informatie, dan kunt u ervoor kiezen om uw zorg particulier te betalen. Dit leggen we allemaal vast het in behandelplan.

In het privacyreglement op de website www.praktijkhiwat.nl vindt u nadere informatie, ook een beschrijving van uw rechten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens door de praktijk. Het digitale dossier wordt, conform de wetgeving, 20 jaar bewaard.

U heeft recht op inzage in uw eigen dossier. U kunt schriftelijk een verzoek indienen voor dossierinzage. Binnen één maand wordt op uw verzoek gereageerd. U heeft recht op één gratis kopie.

Voor een tweede kopie wordt op basis van de administratieve kosten wel een redelijke vergoeding gevraagd. Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier niet kloppen, dan kunt u vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden; wijzigen of corrigeren van het professionele oordeel is niet mogelijk. Wel kan, indien u dat wenst, een aanvullende verklaring met uw eigen visie in het dossier opgenomen worden. Waren de genoteerde gegevens volgens u op dat moment niet relevant, maar wilt u ze toch bewaren, dan kunt u verzoeken deze af te schermen.

Het landelijk DBC-informatiesysteem (DIS)

DIS is het landelijke DBC-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling. Het DBC-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. Psychologiepraktijk Hiwat is verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u de eerdergenoemde privacyverklaring ondertekenen.

Vragenlijsten (ROM)

GGZ-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet Routine Outcome Measurement (ROM). Aan het begin en aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd om digitaal een vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kan het verloop van de behandeling nauwkeurig gevolgd worden. Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle GGZ-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Deze organisatie gebruikt hiervoor de ROM-gegevens. De informatiebeveiliging van gegevens voldoet aan de standaarden binnen de zorgverleningssector. De gegevens worden beveiligd en persoonsgegevens worden versleuteld en zijn dus niet herkenbaar voor derden. Dit betekent dat alle (persoonsgevoelige) gegevens die worden aangeleverd niet naar u terug herleidbaar zijn.

Ook de zorgverzekeraar heeft geen inzicht in uw individuele ROM-gegevens en uitkomsten.

Derden

Mochten andere personen of instanties informatie vragen over uw behandeling, dan is Psychologenpraktijk Hiwat niet verplicht deze informatie te geven. Er is in ieder geval toestemming nodig en vooraf zal met u worden doorgenomen om welke informatie het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt. Denk aan een verzoek van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar. Als u toestemming heeft gegeven, wordt hiervan een notitie in het dossier gemaakt. Bij bezwaar zal de informatie niet verstrekt worden. De behandelaar mag in haar rol alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. Verwachtingen of vermoedens mogen niet uitgesproken worden, noch mag er een oordeel gegeven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel. Ook als u toestemming geeft om informatie aan een derde te verstrekken, dient er een eigen afweging gemaakt worden of dit gezien het beroepsgeheim geoorloofd is. Er kan dan alsnog besloten worden om geen informatie te verstrekken als dit naar het oordeel van de behandelaar de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor u kan zijn. Meer hierover kunt u lezen in de richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP.

Ongecontracteerde zorg

Psychologiepraktijk Hiwat heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, omdat dit niet past in de visie van de praktijk. Uw behandeling kan echter alsnog vergoed worden, mits er sprake is van een correcte verwijzing en een DSM 5-classificatie (m.u.v. enkele classificaties). De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis die u heeft (restitutie- of naturapolis).

Ga vooraf na bij uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt. Na afronding van het traject betaalt u de totaalfactuur aan Psychologiepraktijk Hiwat. Deze factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt altijd aangesproken.

Voorwaarden vergoeding

In 2021 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is dat er sprake is van een correcte verwijzing door een huisarts, op basis van een vermoeden van een DSM-classificatie. Om de behandeling vergoed te krijgen, dient er een DSM-classificatie te worden gesteld. Een aantal DSM-classificaties wordt helaas niet meer vergoed. Tussen de datum op de verwijsbrief en het eerste gesprek mag hooguit drie maanden liggen. Daarop moet vermeld staan:

• Uw gegevens.

• Een expliciete keuze van de verwijzer voor de Generalistische Basis GGZ.

• Dat er sprake is van een DSM-stoornis of het vermoeden hiervan (zo mogelijk aangeven welke).

• De naam, functie en AGB-code van de verwijzer.

• De verwijsbrief is voorzien van een datum en handtekening en/of een stempel van de praktijk.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2021 is het minimale eigen risico € 385 per persoon. Let op: indien u uw eigen risico heeft verhoogd, wordt dit totale bedrag eerst verrekend door uw zorgverzekeraar.

Tussentijds stoppen behandeling

Als u op eigen initiatief eerder wenst te stoppen met de behandeling, dan wordt het behandeltraject afgesloten en wordt het geleverde zorgproduct volledig in rekening gebracht. Dit is het zorgproduct dat tijdens intake werd vastgesteld.

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u meer gesprekken nodig heeft dan wat binnen het afgesproken zorgzwaartepakket valt. In dat geval kan er geswitcht worden naar een ‘zwaarder’ product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. U zal daarvan op de hoogte gesteld worden. Het is ook mogelijk dat u het advies krijgt om vanwege deze reden verder te gaan in de Specialistische GGZ. Ook dit gebeurt in overleg.

Onverzekerde zorg

Een aantal DSM-classificaties wordt helaas niet meer vergoed. In dat geval wordt de verleende zorg niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Er is dan geen verwijzing nodig van uw huisarts en de kosten van de intake (incl. intakeverslag en advies) € 228 en van de behandelsessies € 114,41 (per sessie) komen dan voor uw eigen rekening. Deze tarieven gelden ook indien u om een andere reden besluit de zorg zelf te betalen.

Betalingstermijn

De facturen dienen door u binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen dit termijn heeft betaald, krijgt u een herinnering en een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Voldoet u binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan uw verplichtingen, dan is Psychologiepraktijk Hiwat zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van u. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.

Bij een betalingsachterstand is Psychologiepraktijk Hiwat gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat u aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, wordt u aangeraden om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling te e-mailen of whatsappen.

Beleid bij crisissituaties

Psychologiepraktijk Hiwat biedt behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat er geen sprake mag zijn van crisisgevoelige of anderszins risicovolle problematiek. Indien er gedurende een lopende behandeling een psychische crisis ontstaat en het geen uitstel kan verdragen, kan er tijdens reguliere kantooruren het beste een beroep op de eigen huisarts worden gedaan. Buiten kantooruren kan in geval van crisis de huisartsenpost worden gebeld.

Meldplicht incidenten (VIM)

Sinds 1 juli 2016 stelt de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) als verplichting dat zorgprofessionals hun (bijna)incidenten veilig intern melden. De meldingen zijn bedoeld om te analyseren en te reflecteren. De grotere bewustwording en verbeteracties moeten bijdragen aan veiliger en daardoor betere zorg. Voorafgaand aan de melding zal een aantal zaken worden vastgelegd, waaronder wat de aanleiding van het incident was, de gevolgen van het incident voor de client, of wat de mogelijke uitkomsten hadden kunnen zijn. Ook de betrokkenen bij het incident en de handelswijze worden vastgelegd. Aanvullend zal het incident, anoniem, worden besproken in een intervisiegroep met als doel te reflecteren en verbeteracties in te zetten om de kans op herhaling te voorkomen.  Het spreekt voor zich dat hierbij de gegevens niet tot cliënten te herleiden zijn. U wordt altijd over een incident ingelicht. Ook zal het vermeld worden in uw dossier.

Wanneer sprake is van een calamiteit ( een incident van de zwaarste categorie) is de praktijk verplicht een melding te maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) www.igj.nl. De IGJ houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

Visitatie, intervisie, supervisie, consultatie

Visitatie
Eens in de vijf jaar vindt er in de praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collega’s die net als uw behandelaar een beroepsgeheim hebben. De behandelaar geeft deze collega’s alleen inzage in uw dossier als u daar desgevraagd toestemming voor hebt gegeven. Zonder uw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat de behandelaar alle gegevens heeft verwijderd waaruit uw identiteit blijkt.

Intervisie, supervisie of consultatie
In het kader van intervisie, supervisie of consultatie wordt alleen gebruik gemaakt van gegevens waaruit uw identiteit niet af te leiden is.

Klachten

U kunt met klachten over de behandeling bij voorkeur eerst terecht bij uw behandelaar. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u terecht bij de klachtenregeling van de LVVP:

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/